Interpreter services

Arabic

من الرائع العيش في ولاية فيكتوريا. ويعود الأمر لنا جميعاً للمساعدة في تشكيل حالة المستقبل. يمكن أن تقدم لك Sustainability Victoria معلومات ونصائح عملية لمنزلك أو مدرستك أو مجتمعك أو عملك، للمساعدة في خفض التكاليف وحماية العالم الذي نعيش فيه. نحن نستطيع مساعدتك سواء كنت تريد معرفة المزيد عن إعادة التدوير، أو كفاءة الطاقة، أو مُنح الأعمال التجارية أو إزالة السموم من منزلك.

للتحدث إلينا عبر مترجم شفهي، يرجى الاتصال بالرقم 03 9280 0715.

Chinese – simplified

维多利亚州是一个美妙的居住地点。我们所有的人都有责任帮助塑造维州的未来。Sustainability Victoria可以为你提供关于你的住房、学校、社区或企业的信息和实用建议,帮助你降低开支和保护我们生活的世界。无论你想要了解废物回收、能效、商业补贴,还是处置家中的化学品,我们都能帮助你。

如要通过口译员和我们联系,请致电03 9280 0715。

Chinese – traditional

維多利亞州是一個理想的居住地方。它的未來有賴我們共同來塑造。Sustainability Victoria(可持續性維多利亞州)可為您的家庭、學校、社區或企業提供資訊和實用的建議,幫助減低費用,以及保護我們的環境。無論您是想了解有關回收、能源效率、企業補助或家居清理等資訊,我們都可以幫忙您。

如需透過翻譯員與我們聯繫,請致電03 9280 0715。

Greek

Η Βικτώρια είναι ένα καταπληκτικό μέρος να ζει κάποιος. Εξαρτάται σε όλους μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση της πολιτείας του μέλλοντος. Η Βιωσιμότητα Βικτώρια [Sustainability Victoria] μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για το σπίτι, το σχολείο, την κοινότητα ή την επιχείρησή σας, να μειώσετε τις δαπάνες και να προστατεύσετε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Είτε θέλετε να μάθετε για την ανακύκλωση, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις, είτε για την αφαίρεση ανθυγιεινών υλικών από το σπίτι σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Για να μας μιλήσετε μέσω διερμηνέα, παρακαλούμε καλέστε το 03 9280 0715.

Italian

Il Victoria è un posto meraviglioso in cui vivere. Sta a tutti noi contribuire a modellare il suo futuro.  Sustainability Victoria può fornirti informazioni e consigli pratici per la tua casa, scuola, comunità o azienda, per aiutarti a tagliare i costi e a proteggere il mondo in cui viviamo. Noi ti possiamo aiutare a saperne di più sul riciclaggio, l’efficienza energetica, le sovvenzioni per le aziende o la depurazione della tua casa.

Per parlare con noi con l’assistenza di un interprete, chiama il 03 9280 0715.

Vietnamese

Victoria là nơi tuyệt vời để sống. Việc giúp định hướng cho tương lai là tuỳ thuộc vào tất cả chúng ta. Victoria Bền vững có thể cung cấp cho quý vị thông tin và lời khuyên thiết thực về ngôi nhà, trường học, cộng đồng hay doanh nghiệp của quý vị, nhằm giúp giảm bớt chi phí và bảo vệ thế giới nơi chúng ta đang sống. Chúng tôi luôn có thể giúp, dù quý vị muốn tìm hiểu về vấn đề tái sử dụng, hiệu suất năng lượng, trợ cấp kinh doanh hay giải độc cho ngôi nhà mình.

Để nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch, xin hãy gọi số 03 9280 0715.